วงศ์ประสิทธิ์ น. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Ubon Ratchathani, Thailand, v. 2, n. 3, p. 22–37, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/85924. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.