พงษ์สยาม น. .; ตั้งพัฒนกิจ* จ. . การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Ubon Ratchathani, Thailand, v. 12, n. 2, p. 35–51, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/268990. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.