เดชนครินทร์* ส. .; ยินเจริญ ธ. .; อารยะญาณ อ. . อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Ubon Ratchathani, Thailand, v. 12, n. 2, p. 52–72, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/267201. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.