(1)
วงศ์ประสิทธิ์ น. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. JMSUBU 2013, 2, 22-37.