(1)
พงษ์สยาม น. .; ตั้งพัฒนกิจ* จ. . การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. JMSUBU 2023, 12, 35-51.