(1)
เดชนครินทร์* ส. .; ยินเจริญ ธ. .; อารยะญาณ อ. . อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ. JMSUBU 2023, 12, 52-72.