[1]
โสภณ จ. 2017. การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ด่านการค้าชายแดน กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม Land Ownership Changes in a Boarder Trade Area: A Case Study of Chong Jom Border Trade Market. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 6, 11 (มิ.ย. 2017), 51–67.