[1]
วงศ์ประสิทธิ์ น. 2013. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2, 3 (ม.ค. 2013), 22–37.