[1]
พงษ์สยาม น. และ ตั้งพัฒนกิจ* จ. 2023. การศึกษาปัจจัยการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการบอกต่อของแบรนด์ เครื่องสำอางโฟร์ยูทู (4U2) ของผู้บริโภคในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 35–51.