[1]
เดชนครินทร์* ส. , ยินเจริญ ธ. และ อารยะญาณ อ. 2023. อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 52–72.