วารสารบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  รอบที่ 4  พ.ศ. 2563-2567  และผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 2