1.
วชิรานุกูลพ, ปั้นเหน่งเพชรเ. Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา. jmbr [ินเทอร์เน็ต]. 1 กันยายน 2021 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];6(2):213-21. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970