วชิรานุกูลพระครูสุภัทร, และ ปั้นเหน่งเพชรเยื้อง. “ovid-2019 โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 6, no. 2 (กันยายน 1, 2021): 213-221. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970.