วชิรานุกูลพ., และ ปั้นเหน่งเพชรเ. “ovid-2019 โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ี 6, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 213-21, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970.