[1]
หลุดพา ย. . และ โสคติยานุรักษ์ ม. ., “รูปแบบศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นร้อยแก่นสารสู่สังคมสูงวัย”, jmbr, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 112–124, ก.พ. 2023.