[1]
M. Suttwet, “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”, jmbr, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 99-114, ก.ค. 2019.