[1]
A. Chaitamat, “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23”, jmbr, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 29-44, มี.ค. 2019.