[1]
P. Kaweewat, “การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 319-334, ธ.ค. 2018.