[1]
D. B. Chairungruang, “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 397-410, ธ.ค. 2018.