[1]
R. Cheentam, P. Takolpuckdee, และ O. Passornsiri, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 237-250, ส.ค. 2018.