[1]
C. Nuntapha, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19: การบริหารการศึกษา”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 221-236, ก.ย. 2018.