[1]
P. K. H. Kittimethi และ P. W. Varinto, “การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน”, jmbr, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 267-284, เม.ย. 2019.