[1]
P. P. Dhĩradhammo และ U. Satiman, “การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพืื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชัั้น มัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี”, jmbr, ปี 1, ฉบับที่ 3, ส.ค. 2018.