[1]
C. Kedsupap, “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 157-170, ส.ค. 2018.