[1]
J. Ngoenpum, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 251-266, ต.ค. 2018.