[1]
S. Kaewmee, “การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า”, jmbr, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 171-182, ส.ค. 2018.