วชิรานุกูลพ. และ ปั้นเหน่งเพชรเ. (2021) “Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 6(2), น. 213-221. vailable at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970 (ืบค้น: 28พฤศจิกายน2021).