วชิรานุกูลพระครูสุภัทร, และ ปั้นเหน่งเพชรเยื้อง. 2021. “ovid-2019 โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 6 (2), 213-21. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970.