Kaweewat, Phrakhrupalad. 2018. “การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 3 (3), 319-34. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/160510.