Nuntapha, Chanchai. 2018. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19: การบริหารการศึกษา”. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 3 (2), 221-36. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/141089.