หลุดพา ย. .; โสคติยานุรักษ์ ม. . รูปแบบศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นร้อยแก่นสารสู่สังคมสูงวัย. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 112–124, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/260044. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.