วชิรานุกูลพ.; ปั้นเหน่งเพชรเ. Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 6, n. 2, p. 213-221, 1 ก.ย. 2021.