CHAITAMAT, A. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 4, n. 1, p. 29-44, 25 มี.ค. 2019.