KAWEEWAT, P. การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 3, n. 3, p. 319-334, 30 ธ.ค. 2018.