CHEENTAM, R.; TAKOLPUCKDEE, P.; PASSORNSIRI, O. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 3, n. 2, p. 237-250, 24 ส.ค. 2018.