NUNTAPHA, C. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19: การบริหารการศึกษา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 3, n. 2, p. 221-236, 6 ก.ย. 2018.