DHĨRADHAMMO, P. P.; SATIMAN, U. การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพืื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชัั้น มัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 1, n. 3, 5 ส.ค. 2018.