KEDSUPAP, C. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 3, n. 2, p. 157-170, 24 ส.ค. 2018.