NGOENPUM, J. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, v. 3, n. 2, p. 251-266, 1 ต.ค. 2018.