วชิรานุกูลพ., & ปั้นเหน่งเพชรเ. (2021). Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 6(2), 213-221. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/251970