(1)
Chairungruang, D. B. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี. jmbr 2018, 3, 397-410.