(1)
Cheentam, R.; Takolpuckdee, P.; Passornsiri, O. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ. jmbr 2018, 3, 237-250.