[1]
วชิรานุกูลพ. และ ปั้นเหน่งเพชรเ. 2021. Covid-2019 : โอกาสและวิธีการพัฒนาตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6, 2 (ก.ย. 2021), 213-221.