[1]
Suttwet, M. 2019. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 4, 2 (ก.ค. 2019), 99-114.