[1]
Chaitamat, A. 2019. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 4, 1 (มี.ค. 2019), 29-44.