[1]
Kaweewat, P. 2018. การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 3, 3 (ธ.ค. 2018), 319-334.