[1]
Chairungruang, D.B. 2018. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 3, 3 (ธ.ค. 2018), 397-410.