[1]
Nuntapha, C. 2018. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19: การบริหารการศึกษา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 3, 2 (ก.ย. 2018), 221-236.