[1]
Dhĩradhammo, P.P. และ Satiman, U. 2018. การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพืื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชัั้น มัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 1, 3 (ส.ค. 2018).