[1]
Kedsupap, C. 2018. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 3, 2 (ส.ค. 2018), 157-170.